Page 27 - 01.qxd

This is a SEO version of 01.qxd. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
1
08:00 ISTRAGATA DOKA@A, SUROV MASKEM-
BAL, DOKUMENTARNA SERIJA
09:00 JADI BUREK, R
11:00 NAJGOLEMITE GRADBI: KULITE PET-
RONAS
12:00 POPLADNE SO UBI^MATOCI, SO RU-
BENS MURATOVSKI, R OD SREDA
12:30 KNIGATA SO SLU^AEVI NA [ERLOK
HOLMS - IS^EZNUVAWETO NA LEJDI
FRENSIS KARFAKS, KRIMINALIS-
TI^KI SERIJAL, 1 EPIZODA, PRVA SE-
ZONA R 13:30 ISTRAGATA DOKA@A, SU-
ROV MASKEMBAL, DOKUMENTARNA
SERIJA
15:00 VOL[EBNOTO TRKALO, 3 E.
15:30 VAGON ORIENT EKSPRES
16:00 KA@I I NAPRAVI...
16:15 MALITE GOLEMI PRIKAZNI
16:30 EMISIJA OD OBLASTA NA ZDRAVS-
TVOTO: KLINI^KA BOLNICA SISTI-
NA, 18
17:00 POPLADNE SO NATA[A GINXEVSKA,
VO @IVO
17:30 POLITIKO VO @IVO
19:00 PROFIT
20:00 POPLADNE SO NATA[A GINXEVSKA, R
20:30 SISTINA OFTALMOLOGIJA (13 MIN)
21:00 POLITIKO, R
22:00 EMISIJA OD OBLASTA NA ZDRAVS-
TVOTO: KLINI^KA BOLNICA SISTI-
NA, 15
22:30 JADI BUREK VO @IVO
00:30 PROFIT, EMISIJA OD OBLASTA NA
BIZNISOT
01:30 ^AS PO PANTOMIMA, DOK.
02:00 VAGON ORIENT EKSPRES
02:30 ISTRAGATA DOKA@A, SUROV MASKEM-
BAL, DOKUMENTARNA SERIJA
04.00 GROMOT [TO ODI IGRAN FILM
05.50 KOLOSEK KONTAKTNA EMISIJA R.
07.50 ME^ETO RUPERT CRTAN FILM EP. 2
08.00 BLI^ SERIJA ZA TINEJXERI EP. 42
09.12 HOROSKOP PREMIERA
09.17 VREMENSKA PROGNOZA PREMIERA
09.20 KOLOSEK KONTAKTNA EMISIJA PRE-
MIERA
12.12 ME^ETO RUPERT CRTAN FILM EP. 2
12.22 BLI^ SERIJA ZA TINEJXERI EP. 42
13.05 KARATE KAMP RADO@DA SPECIJAL-
NA EMISIJA
13.20 LEGENDATA ZA HEROJOT SERISKI
FILM EP. 14
14.00 ODZEMAWE @IVOTI SERISKI FILM
34 EP. R.
15.00 URBAN SVET KONTAKTNA EMISIJA
EP. 279 PREMIERA
16.55 URBANI VESTI
17.40 PRIRODNATA SEDI SERISKI FILM
EP. 54 R.
18.10 ODZEMAWE @IVOTI SERISKI FILM
34 EP. R.
18.50 KOLOSEK POPLADNEVNO IZDANIE
19.55 URBANI VESTI
20.25 ODZEMAWE @IVOTI SERISKI FILM
35 EP. PREMIERA
21.25 PRIRODNATA SEDI SERISKI FILM
EP. 55
22.00 LEGENDATA ZA HEROJOT SERISKI
FILM EP. 15
22.55 URBANI VESTI
23.30 URBAN SVET KONTAKTNA EMISIJA
EP. 279 R.
08,30 VESTI
09,00 NA[E I VA[E UTRO - UTRINSKA EMI-
SIJA
09,30 VESTI
10,00 AB RESPEKT - ZABAVNO KONTAKTNA
EMISIJA
11,00 UBAVINA I ZDRAVJE - ZABAVNO EDU-
KATIVNA EMISIJA
12,30 VESTI
13.00 SCENA - ZABAVEN MAGAZIN
13.30 PET [OU SO MELITA - EMISIJA ZA
DOMA[NI MILENICI
15,30 VESTI
16.00 SCENA - ZABAVEN MAGAZIN
16,30 GARDEN KLUB - EMISIJA ZA GRADI-
NARSTVO
17,00 KLUB IN - ZABAVNA EMISIJA PREMI-
ERA
18,30 VESTI
19,00 SCENA - ZABAVEN MAGAZIN PREMIE-
RA
19,30 MODNI REVII
20,00 IZBERETE EVROPSKI - EMISIJA ZA
EVROPSKIOT UNIVERZITET
20,30 DOKUMENTAREN FILM
21,30 VESTI
22,00 XARO TIP - EMISIJA ZA SPORTSKO
OBLO@UVAWE
23,00 KLUB IN - ZABAVNA EMISIJA
00,30 DOKUMENTAREN FILM
01,00 SCENA - ZABAVEN MAGAZIN REPRIZA
01,30 VESTI
02.00 KLUB IN - ZABAVNA EMISIJA
03,15 STATUS - ZABAVNO KONTAKTNA EMI-
SIJA
04,15 GURMANSKI PRIKAZNI - EMISIJA ZA
GASTRONOMIJA
05,00 KONCERT STRANSKA MUZIKA
07:00 AKTUEL- VESTI
07:30 GRAD SO BLAGOJ [AKLEVSKI - GO-
VORNA EMISIJA
09:00 KRALOT NA DINOSAURUSITE
09:30 BLI^- CRTANA SERIJA(40/52)
10:00 PRIRODNATA SEDI- IGRANA SERIJA
10:25 AJ TI ZAMI@I- EMISIJA ZA DECA
10:55 SOLZA I SMEA
11:00 HRANA I VINO- EMISIJA ZA GURMANI
11:30 VO DOBRA FORMA
12:00 GLASOT NA AMERIKA- VESTI
12:10 YVEZDI
12:15 RITAMOT NA GRADOT
12:25 SOLZA I SMEA
12:45 PALATATA - IGRANA SERIJA
13:25 AVTO MOTO SPORT
13:55 SOLZA I SMEA
14:00 SERANOVI- TELENOVELA (244/294)
15:00 SPORT TIP MAGAZIN
15:10 YVEZDI
15:20 PATUVAME I OTKRIVAME
16:20 SOLZA I SMEA
16:25 AJ TI ZAMI@I
16:45 SPORT RAPORT
16:55 AKTUEL- VESTI
17:25 RITAMOT NA GRADOT
17:45 GRAD SO BLAGOJ [AKLEVSKI
19:15 SOLZA I SMEA
19:20 SPORT TIP MAGAZIN
19:30 BLI^- CRTANA SERIJA
20:00 ^UDATA NA PRIRODATA
20:15 YVEZDI
20:20 SAMOODBRANA I ZDRAV @IVOT
20:25 PRIRODNATA SEDI
20:50 RUBI- TELENOVELA (84/115)
21:40 SPORT RAPORT
21:55 SVETOT DENES- VESTI
22:25 RITAMOT NA GRADOT-
22:45 SOLZA I SMEA
22:50 NOVA SO BILJANA ATANASOVA
23:45 SOLZA I SMEA
06.15-NAPU[TEN ANGEL - IGRANA SERIJA
07.00-VESTI
07.10-@URNAL - UTRINSKA PROGRAMA
09.00-VESTI
09.10-MALE^KATA NEVESTA - IGRANA SERI-
JA
09.30-KLON - IGRANA SERIJA
10.50-OGNOVI NA QUBOVTA - IGRANA SERI-
JA
11.55-GLASOVI VO NO]TA - IGRANA SERIJA
12.00-VESTI
12.10-GLASOVI VO NO]TA - IGRANA SERIJA
13.55-DOLINA NA VOLCITE - IGRANA SERI-
JA
14.45-BEKSTEJX - ESTRADEN MAGAZIN
15.00-MAGI^NA PRIVLE^NOST - IGRANA SE-
RIJA
15.50-QUBOV I KAZNA - IGRANA SERIJA
16.00-VESTI
16.24-VREMENSKA PROGNOZA
16.26-QUBOV I KAZNA - IGRANA SERIJA
17.20-BUMBAR - KONTAKTNA TRIBINA
18.00-OGNOVI NA QUBOVTA - IGRANA SERI-
JA
19.00-DNEVNIK
19.30-BIZNIS VESTI
19.40-VREMENSKA PROGNOZA
19.45-BEKSTEJX - ESTRADEN MAGAZIN
20.00-QUBOV I KAZNA - IGRANA SERIJA
21.20-MALE^KATA NEVESTA - IGRANA SERI-
JA
21.50-DOLINA NA VOLCITE - IGRANA SERI-
JA
22.50-DNEVNIK
23.15-VREMENSKA PROGNOZA
23.17-BRA]A I SESTRI - IGRANA SERIJA
00.10-@ENSKI PRAVILA - IGRANA SERIJA
00.35-BEKSTEJX - ESTRADEN MAGAZIN
00.50-MOJATA YVEZDA - ZABAVNA EMISIJA
01.55-KOJ TE [I[A - ZABAVNA EMISIJA
03.00-ZA SVOJA DU[A - ZABAVNA EMISIJA
03.55-@URNAL - REPRIZA
05.45-ZORA ZORI - ZABAVNA EMISIJA
07:45 NODI CRTAN FILM
08:00 AURORA - [PANSKA SERIJA 4 EPIZO-
DA R
08:45 EZO SERIJA 57 EPIZODA R
09:45 DA GOTVIME ZAEDNO SO A. POLO@A-
NI
10:00 TELE[OP BJORNER- GERMANIJA
10:15 MUZIKA
10:45 BAKUGAN CRTAN FILM 15 EP.
11:05 PET PLUS, DETSKA EMISIJA
11:50 QUBOV I KAZNA
12:45 STRANSKI ZET
13:30 SOLZI NA ESENTA SERIJA
14:15 TELE[OP BJORNER- GERMANIJA
14:50 PET PLUS, DETSKA EMISIJA
15:35 BAKUGAN CRTAN FILM R
16:00 VESTI
16:30 DA GOTVIME ZAEDNO SO A. POLO@A-
NI
16:45 AURORA - [PANSKA SERIJA 5 EPIZO-
DA
17:30 STRANSKI ZET
18:30 PICIKATO ZABAVNA EMISIJA
19:00 VESTI
19:45 QUBOV I KAZNA
20:45 EZEL IGRANA SERIJA 64/2
21:45 SOLZI NA ESENTA SERIJA
23:00 VESTI - NA MAKEDONSKI JAZIK
23:35 PICIKATO ZABAVNA EMISIJA
00:00 - QUBOV I KAZNA - TURSKA IGRANA
SERIJA 3/1 DEL R
07:30 VO SVETOT NA DECATA
08:00 ZLATNO SLAVEJ^E
08:30 BISERI
09:00 MAKEDONSKA NARODNA MUZIKA
10:00 DO PLADNE
11:30 FOLK LISTA
12:30 BALKAN MIKS
13:00 BODI LAJN
13:30 SKAJ SELEK[N
14:00 SKAJ SELEK[N
15:15 ZLATNO SLAVEJ^E
15:30 VO SVETOT NA DECATA
16:15 FOLK LISTA
17:00 DO PLADNE
18:30 NA[E MAALO
19:15 BALKAN MIKS
19:45 NAIVNATA NEVESTA
20:15 NAPRAVI HIT
20:45 SKAJ SELEK[N
21:15 PARI^NIK
22:15 BALKAN MIKS
22:30 ASTROVIZIJA
06.45 DOBRO UTRO, MAKEDONIJO!
09.10 BEZ RECEPT
09.30 TOP TEMA
10.00 DNEVNIK 10
10.15 VO TREND - ZABAVNA PROGRAMA
10.30 MAKEDONSKI NARODNI PRIKAZNI
11.00 YVON-OBRAZOVNA PROGRAMA
11.55 LAVOT-CRTAN FILM
12.00 KONE^NO VIKEND-OBRAZOVNA PROG-
RAMA
13.00 VESTI
13.15 DOKUMENTARNA PROGRAMA - VMRO
14.00 SERISKI FILM - PATOT DO YVEZDI-
TE
14.40 VO TREND - ZABAVNA PROGRAMA
15.00 VESTI
15.20 DOKUMENTARNA PROGRAMA
16.00 BEZ RECEPT
16.30 DNEVNIK 1
17.10 DOKUMENTARNA PROGRAMA -VMRO
18.00 VESTI
18.15 INFORMATIVNI MAGAZINI - SKOP-
SKA PROGRAMA
19.00 MAKEDONSKI NARODNI PRIKAZNI
19.30 DNEVNIK 2
20.15 DOKUMENTARNA PROGRAMA - VMRO
21.20 IGRAN FILM- ISKUPENIETO VO [O-
[ENK
23.45 DNEVNIK 3
00.20 DOKUMENTARNA PROGRAMA - VMRO
01.20 SERISKI FILM - KLARA [ELER
02.10 BEZ RECEPT
02.25 VO TREND - ZABAVNA PROGRAMA
02.40 IGRAN FILM -NE GLEDAJ NADOLU
04.10 FLE[ VESTI
04.20 KONE^NO VIKEND
05.25 DOKUMENTARNA PROGRAMA-DISKA-
VERI
05.50 MUZI^KA PROGRAMA
06.55 5 DO 7 - UTRINSKA PROGRAMA (@IVO)
09.00 VESTI
09.15 VKUSOT NA TRADICIJATA - RECET NA
DENOT
09.25 ZAJDI, ZAJDI TALENT - REALNO [OU -
KANDIDATI
09.45 8-KA - LEKUVAWE SO HRANA - YVEZDI
10.00 PORTIK - KONTAKTNO ZABAVNA EMI-
SIJA
11.35 8-KA LEKUVAWE SO HRANA - YVEZDI
11.45 GARA@ RIVAJVL - KANDIDATI
12.00 VESTI
12.15 AJ TI ZAMI@I - EMISIJA ZA DECA
12.30 TOP LISTA - SUPER YVEZDA - EMISIJA
ZA DECA
13.00 BAKUGAN - CRTANA SERIJA ZA DECA
13.25 VKUSOT NA TRADICIJATA - RECEPT NA
DENOT
13.40 ZAJDI, ZAJDI TALENT - REALNO [OU -
KANDIDATI
13.50 KUJNATA NA JULIJA - KULINARSKO
[OU
14.30 PRESING - INFORMATIVNA PROGRAMA
(REPRIZA)
15.00 VESTI
15.10 8-KA LEKUVAWE SO HRANA - YVEZDI
15.20 GARA@ RIVAJVL - KANDIDATI
15.30 STOKOVNA KU]A - ZABAVNO DOKUMEN-
TARNA SERIJA
16.00 VKUSOT NA TRADICIJATA - RECEPT NA
DENOT
16.15 ZAJDI, ZAJDI TALENT - KANDIDADTI
16.25 KUJNATA NA JULIJA - KULINARSKO
[OU
16.50 PRESING - INFORMATIVNA PROGRAMA
(PREMIERA) (@IVO)
17.30 VESTI
17.45 VOA - GLASOT NA AMERIKA
17.55 OVDE I SEGA - ZABAVNO INFORMA-
TIVNA PROGRAMA (@IVO)
19.00 VESTI
19.45 VISOKI OKTANI - LAJF STAJL MAGA-
ZIN (PREMIERA)
20.15 VRATA NA SUDBINATA - IGRAN FILM
22.00 VESTI
22.45 GOLI I SME[NI - EROTSKA SKRIENA
KAMERA
23.15 KADE SE PARITE - IGRAN FILM
07:00 ZDRAVO MAKEDONIJO - UTRINSKA
PROGRAMA
09:00 VESTI
09:10 ZDRAVO MAKEDONIJO - UTRINSKA
PROGRAMA PRODOL@UVA
10:00 EDEN ^AS ZA VAS - KONTAKTNA PROG-
RAMA
10:55 METEO - VREMENSKA PROGNOZA
11:00 VESTI
11:10 GARFILD - CRTANA SERIJA(R)
11:25 SIRENI - CRTANA SERIJA(R)
11:50 STAKLEN DOM - SERISKI FILM(R)
12:40 IZBOROT NA LARA - HRVATSKA SERI-
JA(R)
13:30 OBI^NI LU\E,LI^NA MAKEDONIJA -
REPORTA@A
14:00 STAKLEN DOM - SERISKI FILM PRE-
MIERA
14:55 METEO - VREMENSKA PROGNOZA
15:00 VESTI
15:20 LALE - TURSKA SERIJA(R)
16:45 XANAN - TURSKA HIT SERIJA(R)
17:45 IZBOROT NA LARA - HRVATSKA SERI-
JA
18:40 METEO - VREMENSKA PROGNOZA
18:45 VESTI
19:30 + 389 - ZABAVNA EMISIJA
19:40 LALE - NOVA TURSKA HIT SERIJA
PREMIERA
20:40 KADE E ]ERKA MI - NOVA TURSKA HIT
SERIJA PREMIERA
21:30 PREQUBNICI - CENZURIRANA REAL-
NO [OU
22:20 METEO
22:30 VESTI
23:00 MILENKO NEDELKOVSKI [OU
00:00 TROTOAR WUZ - ZABAVNA EMISIJA
00:15 STAKLEN DOM - SERISKI FILM(R)
06:30 IGRAN FILM
08:00 DRAGA NEPRIJATELKE - SERISKI
FILM(R)
09:00 SESTRI - SERISKI FILM(R)
09:45 SEVER I JUG - SERISKI FILM(R)
11.00 LI^NA MAKEDONIJA-DOKUMENTARNA
PROGRAMA
11:30 IGRAN FILM
13.00 IGRAN FILM
15:00 DRAGA NEPRIJATELKE - SERISKI
FILM
16:00 SESTRI - SERISKI FILM
16:45 SEVER I JUG - SERISKI FILM
18:00 BRAZDI - EMISIJA ZA ZEMJODELSTVO
18:30 VESTI PLUS
19.00 ZEVZEKMANIJA
19:30 DRAGA NEPRIJATELKE - SERISKI
FILM
20:15 LI^NA MAKEDONIJA-DOKUMENTARNA
PROGRAMA
20:45 IGRAN FILM
22:30 IGRAN FILM
00:00 IGRAN FILM
07:45 IGRAN FILM
09:15 CRTANI FILMOVI: META XETS
10:15 5+, EMISIJA ZARASTEWENADECAIRO-
DITELI -
11:00 TV SERIJA: SOSEDI
11:50 EMISIJA ZA GURMANI HRANA I VINO
12:30 PAZAR I PARI -
13:00 SEKOJ E VIP -
13:45 DOKUMENTARNA PROGRAMA
14:35 IGRANA SERIJA: ASUNTA SPINA -
15:30 VESTI
15:45 SERISKI FILM: BETLSTAR GALAKTIKA
-
16:35 CRTAN FILM
17:00 5+, EMISIJA ZARASTEWENADECAIRO-
DITELI
17:45 EMISIJA ZA GURMANI HRANA I VINO
18:25 METEO 18:30 VESTI
19:05 SPORT 19:07 METEO
19:15 ITALIJANSKO FUDBALSKO PRVENS-
TVO -MAGAZIN
20:00 DOKUMENTAREN FILM; SOL@ENICIN
21:00 TOA SUM JAS
21:33 METEO 21:40 VESTI
22:15 SPORT
22:20 SERISKI FILM: MONK
23:05 KULTURNA HRONIKA
23:15 IGRAN FILM: VE^NA POLNO]
01:30 IGRANA SERIJA: SOSEDI -
02:20 TOA SUM JAS -
02:50 KULTURNA HRONIKA -
03:00 EMISIJA ZA GURMANI HRANA I VINO -
03:30 VESTI -
Deneska na TV
28
PETOK 28 OKTOMVRI 2011